บริการของเรา
(Our Services)

รับจดทะเบียนบริษัท

COMPANY REGISTRATION

รับทำบัญชี

ACCOUNTING

งานด้านภาษี

TAX SERVICE

ตรวจสอบบัญชี

AUDITING

ข่าวสารบัญชีและภาษีอัพเดท

NEWS & UPDATES IN THE ACCOUNTING & TAX

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

Reference from: www.cbre.co.th

ไขปัญหา? บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน TFRS FOR SMES

Reference from: www.tfac.co.th

บทความ ไขปัญหา? TFRS FOR SMES บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ตอนที่ 2)

Reference from: www.tfac.or.th

Contact Us

  • บริษัท อารียา การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
  • Areeya Accounting and Law Co., Ltd.
  • 254 ซอยลาดพร้าว 101/1 แยก 7 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • areeya.nokky@gmail.com
  • +66 80 397 9559
  • +66 2377 2612
  • Line ID: areeyanokky
  • @areeya.acl