รับทำบัญชี

ACCOUNTING

วัตถุประสงค์ของการทำบัญชี

จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่งงบการเงินได้ตรงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

การให้บริการรับทำบัญชี ประกอบด้วย

1. การทำบัญชีรายเดือน และรายปี​

  • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการเบื้องต้น

  • จัดหาผู้ทำบัญชี เพื่อลงนามเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

  • วิเคราะห์งบการเงิน หรืออัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

  • จัดทำบัญชีด้วยระบบโปรแกรมที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

  • จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  • จัดเตรียมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี2.

2. การวางระบบบัญชี

3. การออกแบบระบบควบคุมภายใน