งานด้านภาษี (TAX)

วัตถุประสงค์

งานด้านภาษี เป็นการปฎิบัติตามข้อกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับหน่วยงานเหล่านี้ 

เรายินดีให้บริการดูแลท่าน เพื่อลดความยุ่งยากในงานเอกสารด้านภาษี และเพื่อให้ท่านปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

1. บริการจัดทำและยื่นแบบภาษี ประจำเดือน เช่น

  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1, 3, 53 

  • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย  พร้อมคัดแยกเอกสารให้เป็นระเบียบ

  • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

  • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

  • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปี (ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม)

2.  บริการจัดทำและยื่นแบบภาษี ประจำปี เช่น

  • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)

  • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

  • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)