ตรวจสอบบัญชี (AUDITING)

ผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ จะทำให้งบการเงินถูกต้องและน่าเชื่อถือ สำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือในบริษัทและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อคู่ค้าของท่านด้วย

การตรวจสอบงบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นได้จัดทำในส่วนสาระสำคัญ เป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่ ซึ่งเป็นการรวบรวม และการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้อง ต้องกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจ