เกี่ยวกับเรา
ABOUT US

ทีมงานบัญชีคุณภาพที่ท่านไว้ใจ เราพร้อมดูแลท่าน
Your Trusted Accountants

สำนักงานบัญชี อารียา การบัญชีและกฎหมาย ให้บริการด้านบัญชีและภาษี ซึ่งรวมถึง การทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การวางระบบบัญชีที่มีคุณภาพ การตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี อีกทั้งยังมีบริการด้านการวางแผนภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ด้วยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA) ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งมีประสบการณ์ในวิชาชีพนี้กว่า 10 ปี นอกจากนี้ทีมงานของเรายังมีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ด้านการเงิน การบริหารการเงินในเชิงลึก ดังนั้นพวกเราจึงสามารถจัดระเบียบทางบัญชี ภาษีและการเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสูงสุดแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ว่าประเภทธุรกิจของท่านจะมีรูปแบบที่ซับซ้อนเพียงใดก็ตาม พวกเราพร้อมรับใช้ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน และภาษีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนิติบุคคลหรือระดับบุคธรรมดาในทุกกรณี เรามีความเชื่อมั่นว่า เราสามารถดูแลท่านด้วยบริการจากใจ พร้อมให้คำปรึกษาและเดินเคียงข้างท่านในทุกช่วงธุรกิจ การบริการของเรา ไม่ใช่เป็นเพียงการทำบัญชีเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงด้านภาษี การปฏิบัติตามกฎหมาย และการนำข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หรือการช่วยบริหารกระแสเงินสด เพื่อช่วยให้ท่านวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังช่วยให้ท่านเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยคุณภาพการบริการที่ดี มีจรรยาบรรณ และเป็นที่ไว้วางใจได้จากเรา

ขอแสดงความนับถือ

อารียา เชิดเกียรติกุล

กรรมการผู้จัดการ