รับจดทะเบียนบริษัท

COMPANY REGISTRATION

วัตถุประสงค์การจดทะเบียน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  • บริการจองชื่อนิติบุคคล

  • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

  • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

  • บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน

  • บริการรับส่งเอกสาร

อัตราค่าบริการ

1. จดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท

2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 6,000 บาท​

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมด และจัดส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว